VaTek ry

Tervetuloa VaTek ry:n uusituille kotisivuille

Vatek Ry

Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry. on perustettu 18.11.1959. Yhdistyksen perustivat 15 eri vakuutusyhtiöistä olevaa teknistä tarkastajaa. Yhdistyksen ensimmäisenä nimenä oli Teknilliset Vakuutustarkastajat ry.

Nimi on ajan myötä muuttunut, mutta yhdistyksen toiminta-ajatus on pysynyt samana. Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry. on linkki vahinkovakuutusalalla toimivien teknisten tarkastajien, vahingontorjunta-asiantuntijoiden, vahinkokäsittelijöiden ja saneerausammattilaisten välillä.

Vatekin jäsenistö koostuu vakuutusalalla toimivista ammattilaisista. Vatekin jäseninä on vahinkotarkastajia, asiantuntijoita, korvauskäsittelijöitä, korvauspäälliköitä, riskipäälliköitä, underwritereita, vakuutustutkijoita ja vakuutusmeklareita.

Vatekin toiminnan ytimessä on jäsenten ammattitaidon kehittäminen sekä verkostoituminen. Järjestämme ajankohtaisista aiheista vuosittain kaksi koulutustilaisuutta eri puolella Suomea.

Esiintyjäksi seminaariin

Haluatko olla mukana muokkaamassa vakuutusalan tulevaisuutta? Nyt sinulla on tilaisuus astua esiintymislavalle ja jakaa ajatuksiasi ja näkemyksiäsi VaTekin seminaarissa!

Miksi sinun kannattaa liittyä?
 • Vaikuta: Ole osa keskustelua ja vaikuta alamme kehitykseen esittämällä omia ideoitasi ja näkemyksiäsi.

 • Rakenna Profiiliasi: Esiintyjänä sinulla on mahdollisuus rakentaa omaa asiantuntijaprofiiliasi ja lisätä näkyvyyttäsi alalla.

 • Verkostoidu: Tapaa muita alasi ammattilaisia ja laajenna verkostoasi seminaarimme yhteydessä.

Kuka sopii puhujaksi?

Etsimme innokkaita ja intohimoisia yksilöitä, jotka haluavat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan teknisten vakuutusten maailmasta. Riippumatta siitä, oletko alan veteraani vai vasta aloittelija, meidän seminaarimme tarjoavat tilaisuuden kaikille, jotka haluavat oppia ja kasvaa.

Kuinka hakea?

Jätä hakemus viereisestä lomakkeesta tai soita 040 520 3858

  Säännöt

  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
  Yhdistys voi käyttää nimestä epävirallisesti lyhennystä VATEK.

  Yhdistys on vahinkovakuutusalalla toimivien henkilöiden yhteenliittymä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin yhdistyksiin.

  2 §

  Yhdistyksen tarkoitus on:

  1. toimia yhdyssiteenä vahinkovakuutusalalla toimivien henkilöiden välillä

  2. kehittää jäsenten ammattitaitoa ja vaalia ammattikunnan arvostusta

  3. seurata ja edistää vahinkovakuutusalaan kuuluvaa teknistä kehitystä sekä vahingontorjunta- ja turvallisuustyötä

  4. seurata ja edistää omaisuuden arviointiin ja vahingon selvitykseen liittyviä toimia

  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

  3 §

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  1. järjestää kokouksia, tiedotus-, luento-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja opintomatkoja

  2. harjoittaa alaansa koskevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa julkaisemalla jäsenlehteä ja muita toimintaansa välittömästi palvelevia julkaisuja

  3. antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille vakuutusalaa ja turvallisuustoimintaa koskevista asioista

  4. toimia yhteistoiminnassa muiden vastaavien yhdistysten kanssa

  5. suorittaa alan yleistä suhde- ja tiedotustoimintaa

  6. toimia muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä huvitilaisuuksia asianomaisen luvan hankittuaan.

  4 §

  Jäsenyys

  Yhdistyksen jäsenet ovat:

  1. varsinaiset jäsenet

  2. kunniajäsenet

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomessa vahinkovakuutusalalla päätoimisena toimiva tekninen tarkastaja ja muukin vahingontorjuntaa edistävää työtä suorittava henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja suorittaa syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

  Yhdistyksen jäsenhakemuksen, joka tehdään kirjallisesti, hyväksyy yhdistyksen hallitus, jos se on asiasta yksimielinen tai yhdistyksen kokous sen jälkeen, kun hallitus on antanut hakemuksesta lausunnon.

  Jäseneksi hyväksytty saa yhdistyksen säännöt.

  Yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi 2/3:lla annetuista äänistä hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi erittäin ansiokkaasti työskennelleen henkilön.

  5 §

  Jäsenmaksu

  Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle mahdollisen liittymismaksun sekä jäsenmaksun, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

  Jäsenmaksua määrättäessä huomioidaan:

  Yhdistyksen jäsenmaksusta ovat vapautetut
  a) kunniajäsenet
  b) yhdistyksen hallituksen asevelvollisuuden, sairauden, äitiysloman tai muista
  erityisistä syistä vapauttamat jäsenet
  c) eläkkeelle siirtyneet jäsenet.

  6 §

  Erottaminen

  Jäsenen, joka on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittamisen, voi hallitus erottaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

  Jos yhdistyksen jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä vastaan, yhdistyksellä on oikeus erottaa hänet.
  Yhdistyksen kokous erottaa jäsenen hallituksen esityksestä.
  Ennen erottamispäätöstä on jäsenelle annettava tilaisuus esittää asiasta oma
  kantansa.

  Jos yhdistyksen jäsenen työtehtävät muuttuvat siten, että ne eivät täytä 5 §:n jäseneksi ottamisen perusteita, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa hänet jäsenyydestä.

  7 §

  Hallinto

  Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun kaksi hallituksen jäsentä, aiheen ilmoittaen pyytää sitä puheenjohtajalta.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä.

  8 §

  Työvaliokunta

  Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri muodostavat yhdessä työvaliokunnan, joka hoitaa hallituksen määräämiä juoksevia asioita sekä valmistelee hallitukselle esitettäviä asioita.

  9 §

  Hallitus

  1. valvoo yhdistyksen sääntöjen noudattamista ja toteuttaa kokousten päätökset

  2. edistää yhdistyksen kehittymistä ja toteuttaa sen tarkoitusta

  3. vastaa yhdistyksen varoista ja niiden hoidosta

  4. valmistelee yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat

  5. ottaa yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa ja tehtävänsä

  6. esittää kevätkokoukselle kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunnon

  7. esittää syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion

  8. edustaa yhdistystä

  9. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

  10. pitää jäsenrekisteriä sekä huolehtii jäsenmaksujen kantamisesta

  11. pyrkii kokoamaan kaikki jäsenkelpoiset henkilöt yhdistyksen jäseniksi

  12. kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin

  13. antaa jäsenelle muistutuksen, jos hänen toimintansa antaa siihen aihetta

  14. asettaa tarpeen mukaan toimikuntia ja antaa tehtäviä varten tarpeelliset ohjeet

  10 §

  Puheenjohtajan tehtävänä on:

  1. johtaa näiden sääntöjen sekä yhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan kokousten päätösten mukaista toimintaa

  2. huolehtia hallituksen kokousten pidosta, antaa sihteerille ja toimikunnille niiden toimintaa varten ohjeita

  3. varmentaa yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat niiden tultua luetuiksi ja hyväksytyiksi asianomaisissa kokouksissa

  4. hyväksyä yhdistyksen kulutositteet

  Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä varapuheenjohtaja.

  11 §

  Sihteerin tehtävänä on:

  1. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto

  2. vastaanottaa jäsenhakemukset ja merkitä niihin yhdistyksen päätös

  3. valmistaa hallitukselle esiteltävät asiat ja laatia niiden käsittelyä varten esityslistat

  4. laatia hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista pöytäkirjat
  sekä tehdä ehdotukset vuosikertomuksesta ja muista asiakirjoista
  hallitukselle

  5. periä sääntöjen määräämät jäsenmaksut ja korvaukset sekä hoitaa ja hallita
  yhdistyksen varoja hallituksen valvonnassa ellei näitä tehtäviä ole annettu erityiselle rahastonhoitajalle

  6. huolehtia yhdistyksen jäsenrekisteristä ellei tehtävää ole nimetty toiselle
  henkilölle

  12 §

  Rahastonhoitajan tehtävänä on:

  hoitaa hallituksen antamat tehtävät

  13 §

  Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen 30.4. mennessä ja syyskokoukseen 30.11. mennessä. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa, tai jos kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti perusteltuna vaatii hallitukselta. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen paikka, aika ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

  Asioista, jotka tahdotaan saada käsiteltäviksi yhdistyksen kokouksissa, on yhdistyksen jäsenten ilmoitettava hallitukselle lausunnon antamista varten viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä.

  14 §

  Yhdistyksen kevätkokouksen työjärjestys on seuraava:

  1. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessa estyneenä, suorittaa avauksen iältään vanhin saapuvilla oleva hallituksen jäsen

  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja

  3. valitaan kokoukselle sihteeri

  4. valitaan kaksi kokouspöytäkirjan tarkastajaa sekä riittävä määrä
  ääntenlaskijoita

  5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  6. käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta sekä luetaan tilintarkastajien lausunto

  7. vahvistetaan tilinpäätös

  8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle yhdistyksen asiain hoidosta edelliseltä kalenterivuodelta

  9. päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta

  10. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

  Yhdistyksen syyskokouksen työjärjestys on seuraava:

  1. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessa estyneenä, suorittaa avauksen iältään vanhin saapuvilla oleva hallituksen jäsen.

  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

  3. Valitaan kokoukselle sihteeri

  4. Valitaan kaksi kokouspöytäkirjan tarkastajaa sekä riittävä määrä
  ääntenlaskijoita

  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  6. Määrätään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot
  ja korvaukset

  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi
  kalenterivuodeksi

  8. Valitaan hallituksen jäsenet (4) ja varajäsenet (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi sääntöjen 8 § mukaan

  9. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

  10. Käsitellään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi sekä vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruus

  11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

  12. Päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

  15 §

  Äänestysmenettely

  Yhdistyksen, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa äänestetään avoimesti. Suljettua äänestystä käytetään, jos kokouksen äänioikeutettu osanottaja kannatusta saaden sitä vaatii.
  Tasan menneen vaalin tai lippuäänestyksen ratkaisee aina arpa, mutta tasan menneessä avoimessa äänestyksessä voittaa se puoli, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

  16 §

  Kokoukseen osallistuminen

  Kokouksen päätöksen mukaan, voi yhdistykseen kuulumatonkin henkilö osallistua kokoukseen ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

  17 §

  Jäsenäänestys

  Hallitus voi tarpeelliseksi katsomissaan tapauksissa toimeenpanna neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.

  18 §

  Nimenkirjoitus

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi aina yhdessä.

  Juoksevia asioita sekä taloudenhoitoa koskevissa asioissa hallitus voi nimetä sihteerin tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

  19 §

  Tilien päättäminen

  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta.

  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomus viikon kuluessa siitä, kun tilit ja asiakirjat on heille annettu.

  20 §

  Sääntöjen muutos

  Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus, joka on lähetettävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta, käsitellään ainoastaan varsinaisessa kokouksessa ja sen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Hyväksytty muutos tulee voimaan heti, kun sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

  21 §

  Yhdistyksen purkaminen

  Yhdistyksen purkamista tarkoittava ehdotus, joka on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista kokousta, käsitellään ensiksi varsinaisessa kokouksessa ja tämän jälkeen vähintään kahden kuukauden väliajan kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja sen hyväksymiseen vaaditaan, että näissä kumpaisessakin kokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

  Yhdistyksen purkauduttua yhdistykseltä jäävä omaisuus luovutetaan Suomen Vakuutusyhdistys – Försäkringsföreningen i Finland ry:lle.

  Helsingissä 26.8.2003

  Kyösti Korventausta
  puheenjohtaja

  Seppo Tanska
  varapuheenjohtaja

  Timo Santanen
  sihteeri